Εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης στο χώρο εργασίας τμήματος εταιρείας

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
5
Θεματική ενότητα
Περίληψη

Η Αρχή εξέτασε καταγγελία εργαζομένου για την εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος βιντεοεπιτήρησης σε τμήμα εταιρείας. Η Αρχή διαπίστωσε ότι η καταγγελλόμενη εργοδότρια εταιρεία παρέλειψε να εκπονήσει, ως όφειλε, την προβλεπόμενη στο άρθρο 35 παρ. 1 ΓΚΠΔ μελέτη ΕΑΠΔ, πριν εγκαταστήσει και θέσει σε λειτουργία σύστημα βιντεοεπιτήρησης στο εν λόγω τμήμα. Ενόψει αυτού, η Αρχή κρίνει ότι κατάλληλο διορθωτικό μέτρο, σε αυτό το στάδιο, αποτελεί η δυνάμει του άρθρου 58, παρ. 2 στοιχ. δ’ του ΓΚΠΔ εντολή στον υπεύθυνο επεξεργασίας να καταστήσει τις πράξεις επεξεργασίας σύμφωνες με τις διατάξεις του ΓΚΠΔ, με βάση όσα εκτίθενται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης, εντός διμήνου από την κοινοποίησή της στην καταγγελλόμενη εταιρεία, επιφυλάσσεται δε να επανεξετάσει την υπόθεση στο σύνολό της μετά την πάροδο του διμήνου.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr