Απόρριψη προσφυγής αλλοδαπού για διαγραφή από το ΣΠΣ και τον ΕΚΑΝΑ

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
5
Περίληψη

Απόρριψη προσφυγής αλλοδαπού για διαγραφή από το ΣΠΣ και τον ΕΚΑΝΑ, λόγω του ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι, προκειμένου να επιτύχει την είσοδο στη χώρα χρησιμοποίησε παραποιημένο διαβατήριο και πριν την παρέλευση τριετίας από την αρχική του εγγραφή αποφασίσθηκε η διατήρηση της καταχώρισής του.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr