Απόρριψη αίτησης θεραπείας κατά της απόφασης 30/2020 της Αρχής

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
49
Θεματική ενότητα
Περίληψη

Η Αρχή, με την απόφαση 49/2021, απέρριψε αίτηση θεραπείας κατά της απόφασης 30/2020 της Αρχής. Επειδή ο αιτών παραπονείται για τη νομική ορθότητα της απόφασης και επί της ουσίας επαναλαμβάνει τους ισχυρισμούς που πρόβαλε κατά την εξέταση της καταγγελίας του, οι οποίοι όμως ελήφθησαν υπόψη και αξιολογήθηκαν ήδη κατά την εξέταση της υπόθεσης προκειμένου η Αρχή να εκδώσει την απόφασή της, χωρίς να επικαλείται ή να προσκομίζει νέα στοιχεία από την εκτίμηση των οποίων θα μπορούσε υπό τις νόμιμες προϋποθέσεις να προκύψει διαφορετική κρίση, η Αρχή απέρριψε την αίτηση θεραπείας του.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr