Δημόσια διοίκηση

Ζητήματα που άπτονται της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της δημόσιας διοίκησης περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την άσκηση του δικαιώματος πρόσβασης σε δημόσια έγγραφα, τη χορήγηση δημοσίων εγγράφων σε τρίτους με ή χωρίς εισαγγελικής παραγγελία και την πρόσβαση σε στοιχεία συνυποψηφίων.