Επιβολή προστίμου για διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προς τρίτους

Κατηγορία
Απόφαση
Ημερομηνία
Αριθμός πράξης
15
Περίληψη

Η Αρχή έκρινε ότι η καταγγελλόμενη διαβίβαση των επίμαχων επιστολών, που περιείχαν προσωπικά δεδομένα της καταγγέλλουσας, στο Σωματείο Εργατών και Υπαλλήλων Δήμου αλλά και στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων (Π.Ο.Ε.) – ΟΤΑ, έγινε κατά παράβαση της διάταξης του άρθρου 5 παρ. 1 στοιχ. α’ και επέβαλε στον καταγγελλόμενο διοικητικό πρόστιμο.

PDF Απόφασης

Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα
Τ: 210 6475 655 • E: info@dpa.gr • www.dpa.gr