Εγγραφή - Είσοδος μελών
Username:
Password
Διεθνή Όργανα>> Κοινή Εποπτική Αρχή Ευρωπόλ
 
Αποφάσεις
 
Συχνές ερωτήσεις
 
Θεματικές ενότητες
 
Σημαντικά αρχεία
 
 
Μικροί Πολίτες
 
Ασφάλεια
 
 

Έκθεση ΚΕΑ για θύματα εμπορίας ανθρώπων

Η Συνολικά για την Ε.Ε., η καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και η προστασία των θυμάτων αυτού του εγκλήματος έχει αναχθεί σε ζήτημα υψηλής προτεραιότητας. Οι πολιτικές και οι νομικές πράξεις της Ε.Ε. αποδίδουν εξέχουσα σημασία στην παράμετρο της προστασίας των θυμάτων. Μια σημαντική πτυχή της καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων είναι η επεξεργασία δεδομένων από τις αρχές επιβολής του νόμου, καθώς και οι αρμοδιότητές τους αναφορικά με την εν λόγω επεξεργασία.

Η ΚΕΑ, διαπιστώνοντας ότι υπάρχει ανάγκη για μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και περαιτέρω εναρμόνιση τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο όσον αφορά τις δραστηριότητες επεξεργασίας δεδομένων από όλες τις αρμόδιες αρχές —αστυνομικές, εισαγγελικές και ανακριτικές— που συμμετέχουν στην καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, αποφάσισε και προχώρησε στην έκδοση της σχετικής έκθεσης. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΚΕΑ, η προσέγγιση της Ε.Ε. που έχει ως επίκεντρο τα θύματα αυτού του εγκλήματος υπαγορεύει την ανάγκη για ακρίβεια στην επεξεργασία δεδομένων, καθώς η προστασία των θυμάτων συνδέεται ευθέως με την εν λόγω επεξεργασία. Η έκθεση εξετάζει τη συνδυασμένη ευθύνη στην  επιβολή του νόμου και την προστασία των δεδομένων κατά την επεξεργασία τους. Στο πλαίσιο αυτό, καθορίζονται ειδικές προϋποθέσεις που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τις αρμόδιες αρχές οι οποίες σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο είναι υπόλογες και υπεύθυνες για την επεξεργασία δεδομένων προσώπων που —ως θύματα εμπορίας ανθρώπων— χρήζουν προστασίας.

Τα μέλη της ΚΕΑ συμφώνησαν ομόφωνα ότι οι προϋποθέσεις αυτές πρέπει να εφαρμοστούν κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό και σε ευρεία κλίμακα. Για το λόγο αυτό, αποφασίστηκε η κάθε εθνική αρχή προστασίας δεδομένων να διανέμει την έκθεση σε εθνικό επίπεδο στις αρμόδιες αρχές και φορείς, και γενικότερα να την προάγει με κάθε δυνατό τρόπο. Μάλιστα, αποφασίστηκε και σχετική δράση εντός του 2016 προκειμένου να γίνει παρακολούθηση της διάδοσης και του αντίκτυπου της έκθεσης.

Τέλος, αξίζει να τονιστεί ότι η εν λόγω έκθεση υποστηρίζεται και από το Κοινό Εποπτικό Όργανο της Eurojust, του ευρωπαϊκού οργανισμού υπεύθυνου για την ενίσχυση του συντονισμού, της συνεργασίας και αποδοτικότητας  στην καταπολέμηση των σοβαρών διασυνοριακών και οργανωμένων εγκλημάτων/μορφών εγκληματικότητας μέσω της στενότερης δικαστικής συνεργασίας εντός της Ε.Ε.

Αντίγραφο της ελληνικής μετάφρασης της έκθεσης αυτής είναι διαθέσιμο εδώ.