Εγγραφή - Είσοδος μελών
Username:
Password
 
Αποφάσεις
 
Συχνές ερωτήσεις
 
Θεματικές ενότητες
 
Σημαντικά αρχεία
 
 
Μικροί Πολίτες
 
Ασφάλεια
 
 

Πατώντας την επιλογή Υποβολή ερωτήματος θα οδηγηθείτε στη φόρμα υποβολής ερωτήματος/αίτησης.
Για να υποβάλετε το ερώτημα πρέπει να συμπληρώσετε τα πιο κάτω στοιχεία ως εξής:

1. Τύπος Ερωτήματος

Επιλέξτε εδώ αν πρόκειται για ερώτημα, αίτηση χορήγησης δεδομένων ή αίτηση γνωμοδότησης, λαμβάνοντας υπόψη ότι:

  • Ερώτημα υποβάλλει ο κάθε ενδιαφερόμενος αρκεί να αφορά συγκεκριμένη περίπτωση με συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά. Γενικά ερωτήματα που αφορούν την ερμηνεία των διατάξεων του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (ν. 2472/1997) δεν εξετάζονται από την Αρχή και κατά συνέπεια τίθενται στο αρχείο. 
  • Αίτηση για χορήγηση δεδομένων υποβάλλεται από τον έχοντα έννομο συμφέρον να λάβει δεδομένα τρίτου προσώπου σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 7 του ν. 2472/1997. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εξέταση της αιτήσεως,  είναι ο αιτών να έχει απευθυνθεί προηγουμένως στον υπεύθυνο επεξεργασίας και να έχει λάβει γραπτώς μη ικανοποιητική απάντηση  ή καμία απάντηση.  
  • Αίτηση για γνωμοδότηση υποβάλλει ο υπεύθυνος επεξεργασίας που επιθυμεί να του γνωρίσει η Αρχή αν είναι επιτρεπτό σύμφωνα με το ν. 2472/1997 να προβεί σε συγκεκριμένη επεξεργασία (πχ συλλογή, τροποποίηση, διαβίβαση δεδομένων κλπ).


2. Κωδικός προηγούμενης υπόθεσης

Στο πεδίο αυτό συμπληρώνετε τον κωδικό που λάβατε για ερώτημα/αίτηση χορήγησης δεδομένων/αίτηση γνωμοδότησης που υποβάλατε στο παρελθόν, εφόσον είναι διαθέσιμος, στην περίπτωση που η υπόθεσή σας σχετίζεται με μια παλαιότερη.

3.Τίτλος

Περιγράψτε σε μία πρόταση το ερώτημά σας.

4. Στοιχεία εκπροσώπου του αιτούντος

Τα πεδία αυτά συμπληρώνονται μόνο όπου εφαρμόζεται, όπου δηλαδή η εγγραφή στο δικτυακό τόπο και η εκπροσώπηση ενώπιον της Αρχής γίνεται από άλλο πρόσωπο, π.χ. όταν η εκπροσώπηση ενώπιον της Αρχής έχει ανατεθεί σε πληρεξούσιο Δικηγόρο ή άλλο τρίτο πρόσωπο. Σε περίπτωση εκπροσώπησης από τρίτο πρόσωπο υποβάλλεται ηλεκτρονικώς απαραιτήτως και το έγγραφο εξουσιοδότησης.

5. Στοιχεία προσώπου στο οποίο αφορά το ερώτημα

Αναφέρατε τα ακριβή στοιχεία του φυσικού ή νομικού προσώπου που αφορά το ερώτημα/αίτηση χορήγησης δεδομένων/αίτηση γνωμοδότησης (εφόσον αυτό ισχύει). Σε περίπτωση που το ερώτημα αφορά περισσότερα άτομα επισυνάψτε αρχείο με τα άτομα αυτά. Ειδικά στο τελευταίο πεδίο, αναφέρατε στοιχεία εμπλεκόμενων προσώπων, αν γνωρίζετε, π.χ. όνομα υπαλλήλου, κλπ.

6. Αντικείμενο  ερωτήματος / αίτησης

Περιγράψτε τα συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά πάνω στα οποία στηρίζεται το ερώτημα/αίτηση για χορήγηση/αίτηση για γνωμοδότηση.  Αναφέρετε το είδος των δεδομένων που αποτέλεσαν ή πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, από ποιόν –αναφέρετε τυχόν εμπλεκόμενα πρόσωπα-, πώς και πότε πληροφορηθήκατε την πραγματοποιουμένη ή ενδεχόμενη επεξεργασία, οποιεσδήποτε άλλες σχετικές πληροφορίες.

Σε περίπτωση που πρόκειται για αίτηση χορήγησης δεδομένων τρίτων προσώπων, θα πρέπει να αναφέρετε εάν έχετε προηγουμένως απευθυνθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας και να επισυνάψετε τα σχετικά στοιχεία (αντίγραφο της αίτησης σας, έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η αποστολή της προς τον υπεύθυνο της επεξεργασίας, όπως σφραγίδα ταχυδρομείου, την απάντηση του υπεύθυνου της επεξεργασίας ή δήλωση ότι ο υπεύθυνος δεν απάντησε μέσα σε εύλογη προθεσμία) και να αιτιολογήσετε τους λόγους για τους οποίους η τυχόν απάντηση του υπεύθυνου της επεξεργασίας δεν είναι ικανοποιητική.

Σε περίπτωση που ο χώρος δεν επαρκεί, περιγράψτε το αντικείμενο του ερωτήματος σε ξεχωριστό αρχείο κειμένου (σε απλό κείμενο ή σε μορφή συμβατή με word) το οποίο και θα επισυνάψετε.

7. Έγγραφα / στοιχεία που τεκμηριώνουν το ερώτημα/αίτηση χορήγησης δεδομένων/αίτηση για γνωμοδότηση

Για την εξέταση του ερωτήματος /αίτησης για χορήγηση/αίτησης για γνωμοδότηση είναι απαραίτητη η υποβολή εγγράφων / στοιχείων που το/την τεκμηριώνουν.
Τα έγγραφα θα πρέπει να υποβληθούν σε ηλεκτρονικά αντίγραφα, με τη μορφή αρχείων κειμένου txt, doc, pdf ή zip.
Υποβάλετε μόνο έγγραφα που συνδέονται άμεσα με το ερώτημα/ αίτηση για χορήγηση/ αίτηση για γνωμοδότηση

Προσοχή: Με την υποβολή του ερωτήματος μπορείτε να ανεβάσετε μόνο ένα ηλεκτρονικό αρχείο! Εφόσον επιθυμείτε να ανεβάσετε περισσότερα του ενός αρχεία έχετε δύο εναλλακτικές επιλογές.

α) Να συμπιέσετε περισσότερα του ενός έγγραφα σε ένα αρχείο με κάποιο πρόγραμμα συμπίεσης σε μορφή zip.
β) Να υποβάλετε το ερώτημα χωρίς τα έγγραφα και κατόπιν να χρησιμοποιήσετε την επιλογή για υποβολή εγγράφων στην ίδια υπόθεση.

8. Έγγραφα σε άλλες αρχές

Σημειώστε αυτή την επιλογή εφόσον έχετε στείλει έγγραφα σε άλλες αρμόδιες αρχές. Στην περίπτωση αυτή στο χώρο που ακολουθεί γράψτε τις Αρχές προς τις οποίες έχετε αποστείλει έγγραφα.

9. Υποβολή αίτησης

Αφού διαβάστε προσεχτικά το κείμενο με τους Όρους, σημειώστε ότι συμφωνείτε στο αντίστοιχο κουτί και πατήστε το κουμπί υποβολής αίτησης.

Μετά την υποβολή θα δείτε στην οθόνη σας τον αριθμό πρωτοκόλλου του ερωτήματος σας, για τον οποίο θα σας σταλλεί επίσης email στην διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου. Αφού ολοκληρωθεί επιτυχώς η υποβολή μπορείτε να δείτε τα υποβληθέντα έγγραφα του ερωτήματος σας από τις Υποθέσεις μου, πατώντας το link Υποβληθέντα έγγραφα.

10. Διαχείριση-παρακολούθηση υπόθεσης ερωτήματος

Για κάθε νέο ερώτημα που υποβάλλετε στην Αρχή, ανοίγεται νέα υπόθεση με μοναδικό κωδικό, την οποία αναλαμβάνει χειριστής του Τμήματος Ελεγκτών. Από την στιγμή που δημιουργείται η υπόθεση, μπορείτε να την παρακολουθείτε από την υπηρεσία οι υποθέσεις μου, πατώντας το link Υποθέσεις.

Μέσα στην υπόθεση του ερωτήματος εντάσσονται όλα τα έγγραφα που έχετε υποβάλει (τα οποία παύουν πια να εμφανίζονται κάτω από το link υποβληθέντα έγγραφα), καθώς και όσα σχετικά με την υπόθεση θα υποβάλλετε στο μέλλον, αλλά και όσα έγγραφα θα αποσταλούν από την Αρχή προς εσάς. Η επικοινωνία σας σε σχέση με την υπόθεση αυτή θα πραγματοποιείται πλέον μόνο ηλεκτρονικά μέσω του portal.

Πατώντας το link Προβολή της υπόθεσης γνωστοποίησης από τη σελίδα οι υποθέσεις μου, μπορείτε να δείτε τον κωδικό της υπόθεσης σας, την ημερομηνία έναρξης και λήξης, το όνομα του χειριστή της υπόθεσης σας, καθώς και σχόλια που εισάγονται προς εσάς από τον χειριστή. Μπορείτε επίσης να δείτε τη λίστα των εγγράφων που έχετε υποβάλλει και των έγγραφων που σας έχουν αποσταλεί από την Αρχή. Πατώντας το link Αίτηση βλέπετε την αρχική φόρμα της καταγγελία/προσφυγής σας, ενώ από τα link Προβολή μπορείτε να προβάλετε όλα  τα υπόλοιπα έγγραφα.

 

<< Επιστροφή στη λίστα των υπηρεσιών