Εγγραφή - Είσοδος μελών
Username:
Password
 
Αποφάσεις
 
Συχνές ερωτήσεις
 
Θεματικές ενότητες
 
Σημαντικά αρχεία
 
 
Μικροί Πολίτες
 
Ασφάλεια
 
 

Πατώντας την επιλογή Υποβολή καταγγελίας/προσφυγής θα οδηγηθείτε στη φόρμα υποβολής καταγγελίας/προσφυγής.
Για να υποβάλετε την καταγγελία/προσφυγή πρέπει να συμπληρώσετε τα πιο κάτω στοιχεία ως εξής:

1. Τύπος

Σημειώστε εδώ αν πρόκειται για καταγγελία ή προσφυγή, λαμβάνοντας υπόψη ότι:

  • Προσφυγή υποβάλλει μόνο το υποκείμενο της επεξεργασίας όταν θεωρεί ότι θίγεται από συγκεκριμένη επεξεργασία και υπό την προϋπόθεση ότι έχει ασκήσει προς τον υπεύθυνο της επεξεργασίας το δικαίωμα πρόσβασης ή/και αντίρρησης σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 2472/97, όπου αυτά εφαρμόζονται.
  • Καταγγελία υποβάλλει κάθε τρίτος (όχι το υποκείμενο των δεδομένων που θίγεται από τη συγκεκριμένη επεξεργασία) που επιθυμεί να αναφέρει στην Αρχή μία παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.


2. Κωδικός προηγούμενης υπόθεσης

Στο πεδίο αυτό συμπληρώνετε τον κωδικό που λάβατε για προσφυγή ή καταγγελία που υποβάλατε στο παρελθόν εφόσον και σχετίζεται με την προσφυγή ή καταγγελία που υποβάλετε τώρα στην Αρχή.

3. Τίτλος

Περιγράψτε σε μία πρόταση το θέμα της προσφυγής/καταγγελίας σας.

4. Στοιχεία εκπροσώπου του προσφεύγοντος

Τα πεδία αυτά συμπληρώνονται μόνο όπου εφαρμόζεται, όπου δηλαδή η εγγραφή στο δικτυακό τόπο και η εκπροσώπηση ενώπιον της Αρχής γίνεται από άλλο πρόσωπο, π.χ. όταν η εκπροσώπηση ενώπιον της Αρχής έχει ανατεθεί σε πληρεξούσιο Δικηγόρο ή άλλο τρίτο πρόσωπο. Σε περίπτωση εκπροσώπησης από τρίτο πρόσωπο υποβάλλεται ηλεκτρονικώς απαραιτήτως και το έγγραφο εξουσιοδότησης.

5. Κατά ποιού στρέφεται η προσφυγή / καταγγελία

Αναφέρατε τα ακριβή στοιχεία του φυσικού ή νομικού προσώπου κατά του οποίου στρέφεται η προσφυγή /καταγγελία (συνήθως πρόκειται για κάποια Υπηρεσία ή Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου). Συμπληρώστε τα σχετικά πεδία με κεφαλαία γράμματα. Ειδικά στο τελευταίο πεδίο, αναφέρατε στοιχεία εμπλεκόμενων προσώπων, αν γνωρίζετε, π.χ. όνομα υπαλλήλου, κλπ.

6. Αντικείμενο καταγγελίας

Στο πεδίο αυτό περιγράψτε με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια το αντικείμενο της προσφυγής/καταγγελίας. Περιγράψτε τα περιστατικά που θεωρείτε ότι συνιστούν παράνομη επεξεργασία. Αναφέρετε ποια δεδομένα έχουν αποτελέσει αντικείμενο παράνομης επεξεργασίας, τι, που και πότε συνέβη, από ποιόν –αναφέρετε τυχόν εμπλεκόμενα πρόσωπα-, πώς και πότε πληροφορηθήκατε την παραβίαση, οποιεσδήποτε άλλες σχετικές πληροφορίες.

Προσέξτε ότι:

Σε περίπτωση που πρόκειται για προσφυγή θα πρέπει να αναφέρετε εάν ασκήσατε προηγουμένως προς τον υπεύθυνο επεξεργασίας το δικαίωμα πρόσβασης ή/και αντίρρησης και να προσκομίσετε τα σχετικά στοιχεία (αντίγραφο της αίτησης πρόσβασης / των αντιρρήσεων, έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η αποστολή της προς τον υπεύθυνο της επεξεργασίας, όπως σφραγίδα ταχυδρομείου, την απάντηση του υπεύθυνου της επεξεργασίας ή δήλωση ότι ο υπεύθυνος δεν απάντησε μέσα στην προθεσμία των 15 ημερών που τάσσει ο νόμος) και να αιτιολογήσετε τους λόγους για τους οποίους η τυχόν απάντηση του υπεύθυνου της επεξεργασίας δεν είναι ικανοποιητική.
Επισημαίνουμε ότι το δικαίωμα πρόσβασης αφορά στην πληροφόρηση του υποκειμένου των δεδομένων σχετικά με τα ζητήματα που αναφέρονται στο άρθρο 12 παρ. 2 Ν. 2472/97 (Να τα αναφέρουμε).
Το δικαίωμα αντίρρησης συνιστά εναντίωση του υποκειμένου των δεδομένων σε συγκεκριμένη επεξεργασία και περιέχει αίτημα προς τον υπεύθυνο επεξεργασίας για συγκεκριμένη ενέργεια, όπως διόρθωση των δεδομένων, προσωρινή μη χρησιμοποίηση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή διαγραφή. Σε περίπτωση που η αντίρρησή σας αφορά στην μη αποστολή διαφημίσεων μέσω ταχυδρομείου θα πρέπει προηγουμένως να εγγραφείτε στο σχετικό μητρώο που τηρεί η Αρχή. 

Σε περίπτωση που ο χώρος δεν επαρκεί, περιγράψτε το αντικείμενο του ερωτήματος σε ξεχωριστό αρχείο κειμένου (σε απλό κείμενο ή σε μορφή συμβατή με word) το οποίο και θα επισυνάψετε.

7. Ποια η σχέση σας με τον καταγγελόμενο

Αναφέρατε τη σχέση που σας συνδέει με τον καταγγελόμενο, π.χ. εργαζόμενος, πελάτης, κλπ.

8. Έγγραφα / στοιχεία που τεκμηριώνουν την προσφυγή / καταγγελία

Για την εξέταση της προσφυγής / καταγγελίας είναι απαραίτητη η υποβολή εγγράφων / στοιχείων που την τεκμηριώνουν. Τα έγγραφα θα πρέπει να υποβληθούν σε ηλεκτρονικά αντίγραφα, με τη μορφή αρχείων κειμένου txt, doc, pdf ή zip.
Υποβάλετε μόνο έγγραφα που συνδέονται άμεσα με την καταγγελία ή προσφυγή.

Προσοχή: Με την υποβολή της καταγγελίας ή προσφυγής μπορείτε να ανεβάσετε μόνο ένα ηλεκτρονικό αρχείο. Εφόσον επιθυμείτε να ανεβάσετε περισσότερα του ενός αρχεία έχετε δύο εναλλακτικές επιλογές.
α) Να συμπιέσετε περισσότερα του ενός έγγραφα σε ένα αρχείο με κάποιο πρόγραμμα συμπίεσης (π.χ. zip)
β) Να υποβάλετε την καταγγελία/προσφυγή χωρίς τα έγγραφα και κατόπιν να χρησιμοποιήσετε την επιλογή για υποβολή εγγράφων στην ίδια υπόθεση.

9. Έγγραφα σε άλλες αρχές

Σημειώστε αυτή την επιλογή εφόσον έχετε στείλει έγγραφα σε άλλες αρμόδιες αρχές. Στην περίπτωση αυτή στο χώρο που ακολουθεί γράψτε τις Αρχές προς τις οποίες έχετε αποστείλει έγγραφα.

10. Υποβολή καταγγελίας/προσφυγής

Αφού διαβάστε προσεχτικά το κείμενο με τους Όρους, σημειώστε ότι συμφωνείτε στο αντίστοιχο κουτί και πατήστε το κουμπί υποβολής αίτησης.

Μετά την υποβολή θα δείτε στην οθόνη σας τον αριθμό πρωτοκόλλου της καταγγελίας /προσφυγής σας, για τον οποίο θα σας σταλλεί επίσης email στην διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου. Αφού ολοκληρωθεί επιτυχώς η υποβολή μπορείτε να δείτε τα υποβληθέντα έγγραφα της καταγγελίας /προσφυγής σας από τις Υποθέσεις μου, πατώντας το link Υποβληθέντα έγγραφα.

11. Διαχείριση-παρακολούθηση υπόθεσης καταγγελίας/προσφυγής

Για κάθε νέα καταγγελία/προσφυγή που υποβάλλετε στην Αρχή, ανοίγεται νέα υπόθεση με μοναδικό κωδικό, την οποία αναλαμβάνει χειριστής του Τμήματος Ελεγκτών. Από την στιγμή που δημιουργείται η υπόθεση, μπορείτε να την παρακολουθείτε από την υπηρεσία οι υποθέσεις μου, πατώντας το link Υποθέσεις.

Μέσα στην υπόθεση της καταγγελία/προσφυγής εντάσσονται όλα τα έγγραφα που έχετε υποβάλει (τα οποία παύουν πια να εμφανίζονται κάτω από το link υποβληθέντα έγγραφα), καθώς και όσα σχετικά με την υπόθεση θα υποβάλλετε στο μέλλον, αλλά και όσα έγγραφα θα αποσταλούν από την Αρχή προς εσάς. Η επικοινωνία σας σε σχέση με την υπόθεση αυτή θα πραγματοποιείται πλέον μόνο ηλεκτρονικά μέσω του portal.

Πατώντας το link Προβολή της υπόθεσης γνωστοποίησης από τη σελίδα οι υποθέσεις μου, μπορείτε να δείτε τον κωδικό της υπόθεσης σας, την ημερομηνία έναρξης και λήξης, το όνομα του χειριστή της υπόθεσης σας, καθώς και σχόλια που εισάγονται προς εσάς από τον χειριστή. Μπορείτε επίσης να δείτε τη λίστα των εγγράφων που έχετε υποβάλλει και των έγγραφων που σας έχουν αποσταλεί από την Αρχή. Πατώντας το link Αίτηση βλέπετε την αρχική φόρμα της καταγγελία/προσφυγής σας, ενώ από τα link Προβολή μπορείτε να προβάλετε όλα  τα υπόλοιπα έγγραφα.

 

<< Επιστροφή στη λίστα των οδηγιών