Εγγραφή - Είσοδος μελών
Username:
Password
 
Αποφάσεις
 
Συχνές ερωτήσεις
 
Θεματικές ενότητες
 
Σημαντικά αρχεία
 
 
Μικροί Πολίτες
 
Ασφάλεια
 
 

 

1. Τι πρέπει να γνωρίζω για την υποβολή γνωστοποίησης διαβίβασης;

Προσέξτε τα παρακάτω σημεία!

 

α.  Για να υποβάλλετε γνωστοποίηση διαβίβασης πρέπει να έχετε ήδη υποβάλλει ή να συνυποβάλλετε την γνωστοποίηση  τήρησης αρχείου για τον σκοπό επεξεργασίας που αφορά η διαβίβαση.

 

β.      Προσέξτε ότι κάθε γνωστοποίηση διαβίβασης αφορά αποκλειστικά έναν αποδέκτη δεδομένων σε χώρα εκτός Ε.Ε. Αν έχετε πολλούς αποδέκτες διαβίβασης των δεδομένων σας, θα πρέπει να υποβάλλετε ξεχωριστές γνωστοποιήσεις διαβίβασης για κάθε έναν από αυτούς τους αποδέκτες.

 

γ.   Η διαβίβαση μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς άδεια της Αρχής αν ισχύει μια από τις επόμενες περιπτώσεις: α) γίνεται προς χώρα που έχει κριθεί από την Ε.Ε. ότι εξασφαλίζει ικανοποιητικό επίπεδο ασφαλείας, β) ακολουθείται το σύστημα συμβατικών ρητρών της Ε.Ε., γ) αφορά διαβίβαση προς τις Η.Π.Α και ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει εγγραφεί στο σύστημα Safe Harbor. Μάθετε περισσότερα για τις παραπάνω περιπτώσεις:

δ.      Σε περίπτωση που η διαβίβαση γίνεται βάσει των τυποποιημένων συμβατικών ρητρών της Ε.Ε., θα πρέπει να συνυποβληθούν με την γνωστοποίηση οι συμβατικές ρήτρες οι οποίες πρέπει να ακολουθούν με απόλυτη ακρίβεια το πρότυπο της Ε.Ε. και να φέρουν όλες τις απαιτούμενες σφραγίδες και υπογραφές.

 

ε.      Σε περίπτωση που η διαβίβαση γίνεται προς τις Η.Π.Α. και βασίζεται στο σύστημα Ασφαλούς Λιμένα Safe Harbor, θα πρέπει να συνυποβάλετε με την γωστοποίηση αντίγραφο εγγραφής του υπεύθυνου επεξεργασίας στο Safe Harbor.

 

στ. Στην περίπτωση που δεν ισχύουν οι περιπτώσεις του σημείου γ παραπάνω, η διαβίβαση προς χώρα εκτός Ε.Ε. επιτρέπεται μόνο μετά από άδεια της Αρχής σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο αρ. 9 του Ν. 2472/1997. Αν η διαβίβαση βασίζεται στην συγκατάθεση των υποκειμένων, πρέπει μαζί με την γνωστοποίηση να συνυποβληθεί αντίγραφο του εγγράφου μέσω του οποίου ενημερώνονται και δίνουν τη συγκατάθεση τους για τη διαβίβαση τα υποκείμενα.

 

ζ.   Για την υποβολή γνωστοποίησης διαβίβασης είναι απαραίτητη η συμπλήρωση των στοιχείων του Εντύπου 5 (ηλεκτρονικά ή έντυπα - δείτε παρακάτω).

 

 

 

2. Πώς μπορώ να υποβάλω μια γνωστοποίηση διαβίβασης;

 

α. Ηλεκτρονική υποβολή γνωστοποίησης

 

Μπορείτε να εγγραφείτε ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας στο site της Αρχής (Πάνω δεξιά: Εγγραφή – είσοδος μελών) και να υποβάλλετε ηλεκτρονικά την γνωστοποίηση σας. Ο τρόπος αυτός σας δίνει την δυνατότητα να ενημερώνεστε για τα στάδια εξέλιξης της υπόθεσης σας, καθώς και να στέλνετε ή/και να λαμβάνετε όλα τα σχετικά έγγραφα στον δικό σας προσωπικό χώρο στο site της Αρχής.

Μάθετε περισσότερα για τις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Αρχής

 

 

β. Φυσική υποβολή - Υποβολή με ταχυδρομείο/φαξ/email

 

Μπορείτε να κατεβάσετε τα έντυπα γνωστοποίησης από τα links που ακολουθούν, να τα συμπληρώσετε και να τα αποστείλετε στην Αρχή ταχυδρομικώς, με φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή ακόμα και αυτοπροσώπως στα γραφεία της (ώρες υποδοχής κοινού 09:00 – 13:00 - δείτε Στοιχεία Επικοινωνίας).

 

Διαβίβαση δεδομένων:

Έντυπο 5

 

 

Κατεβάστε τις Οδηγίες για τη συμπλήρωση των εντύπων γνωστοποίησης (περιέχει λίστα σκοπών επεξεργασίας)

 

Κατεβάστε όλα τα Έντυπα γνωστοποίησης (συμπιεσμένο αρχείο zip, περιέχει έντυπα για γνωστοποίηση τήρησης αρχείου, διαβίβασης, διασύνδεσης και κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης) 

 

 


Δείτε περισσότερες οδηγίες για υποβολή γνωστοποίησης:    Τήρησης αρχείου    Διασύνδεσης   Κλειστού κυκλώματος

Μάθετε για τις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Αρχής.