Εγγραφή - Είσοδος μελών
Username:
Password
 
Αποφάσεις
 
Συχνές ερωτήσεις
 
Θεματικές ενότητες
 
Σημαντικά αρχεία
 
 
Μικροί Πολίτες
 
Ασφάλεια
 
 

Οι κύριοι επικοινωνιακοί στόχοι της ΑΠΔΠΧ αφορούν την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων καθώς και των υπεύθυνων επεξεργασίας ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Προς τούτο η Αρχή:

  • Συντάσσει κάθε χρόνο έκθεση για την εκτέλεση της αποστολής της κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.
  • Ανακοινώνει στη Βουλή παραβάσεις των ρυθμίσεων που αφορούν στην προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
  • Συνεργάζεται με αντίστοιχες αρχές άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης σε ζητήματα σχετικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.

Δείτε τις άλλες αρμοδιότητες της Αρχής:   Διοικητικές-ελεγκτικές     Κανονιστικές - συμβουλευτικές

Μάθετε περισσότερα για την ΑΠΔΠΧ: Προφίλ   Αποστολή    Οργάνωση   Διεθνή όργανα