Εγγραφή - Είσοδος μελών
Username:
Password
Νομοθεσία>> Κατευθυντήριες γραμμές WP29 – ΕΣΠΔ
 
Αποφάσεις
 
Συχνές ερωτήσεις
 
Θεματικές ενότητες
 
Σημαντικά αρχεία
 
 
Μικροί Πολίτες
 
Ασφάλεια
 
 

Κατευθυντήριες γραμμές της ΟΕ του άρθρου 29Επικεφαλής εποπτική αρχή

Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων

Υπεύθυνοι Προστασίας Δεδομένων ('DPOs')

Εκτίμηση αντικτύπου στην προστασία δεδομένων

Γνωστοποίηση παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (En - adopted and revised 6/2/2018)

Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων και κατάρτιση προφίλ (En - adopted and revised 6/2/2018)

Εφαρμογή και καθορισμός διοικητικών προστίμων

Συγκατάθεση σε διαβούλευση (En)

Διαφάνεια σε διαβούλευση (En)

Νομοθεσία