Εγγραφή - Είσοδος μελών
Username:
Password
 
Αποφάσεις
 
Συχνές ερωτήσεις
 
Θεματικές ενότητες
 
Σημαντικά αρχεία
 
 
Μικροί Πολίτες
 
Ασφάλεια
 
 

 

 

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να τηρεί τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 (και 3471/2006 για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) και ειδικότερα:

 

1.     Να συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα κατά τρόπο θεμιτό και νόμιμο.

2.     Να επεξεργάζεται τα απαραίτητα μόνο προσωπικά δεδομένα για το/τους σκοπό/ούς που έχει γνωστοποιήσει.

3.     Να φροντίζει τα δεδομένα να είναι ακριβή και ενημερωμένα.

4.     Να διατηρεί τα δεδομένα μόνο για τη χρονική διάρκεια που απαιτείται για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής τους και της επεξεργασίας τους.

5.     Να επιλέγει για τη διεξαγωγή της επεξεργασίας πρόσωπα με αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου.

6.     Να λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

7.     Αν η επεξεργασία διεξάγεται για λογαριασμό του υπεύθυνου από πρόσωπο μη εξαρτώμενο από αυτόν, να πραγματοποιεί τη σχετική ανάθεση εγγράφως.

8.      Να σέβεται τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης των υποκειμένων.

9.      Να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αρχή (γνωστοποίηση, λήψη άδειας).

10.  Να ενημερώνεται για τις Αποφάσεις, Οδηγίες, Συστάσεις της Αρχής που τον αφορούν.

 

 Μάθετε περισσότερα: Αρ. 4-14, Ν. 2472/1997