Εγγραφή - Είσοδος μελών
Username:
Password
 
Αποφάσεις
 
Συχνές ερωτήσεις
 
Θεματικές ενότητες
 
Σημαντικά αρχεία
 
 
Μικροί Πολίτες
 
Ασφάλεια
 
 

 

1. Τι πρέπει να γνωρίζω για την υποβολή γνωστοποίησης τήρησης αρχείου;

Κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην Αρχή τη σύσταση και λειτουργία αρχείου ή την έναρξη της επεξεργασίας. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται τα συνήθη αρχεία (π.χ. αρχείο προσωπικού). Τα αρχεία που εξαιρούνται από την υποχρέωση αυτή αναφέρονται στο αρ. 7A του Ν. 2472/1997.

Για την υποβολή γνωστοποίησης /αίτησης για άδεια τήρησης αρχείου είναι απαραίτητη η συμπλήρωση των ειδικών εντύπων γνωστοποίησης της Αρχής και συγκεκριμένα του Εντύπου 1 και ενός τουλάχιστον Εντύπου 2. Η υποβολή μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά, μέσω ταχυδρομείου-φαξ-email ή με φυσική υποβολή (δείτε παρακάτω Πως μπορώ να υποβάλλω μια γνωστοποίηση - αίτηση για άδεια):

 

o       Το Έντυπο 1 περιέχει τα βασικά στοιχεία του υπεύθυνου επεξεργασίας και της επεξεργασίας που γνωστοποιείται.

 

o       Το Έντυπο 2 περιγράφει τον σκοπό της επεξεργασίας που γνωστοποιείται. Μία γνωστοποίηση μπορεί να έχει ένα ή περισσότερα Έντυπα 2, ανάλογα με τον αριθμό των σκοπών που γνωστοποιούνται, δηλαδή ένα Έντυπο 2 ανά σκοπό. Το Έντυπο 2 αποτελείται από δύο μέρη: το κυρίως μέρος και το Παράρτημα. Το κυρίως μέρος του Εντύπου 2 περιέχει τα βασικά στοιχεία για τον σκοπό επεξεργασίας που γνωστοποιείται, ενώ το Παράρτημα περιέχει πιο αναλυτικά στοιχεία για την επεξεργασία. Η συμπλήρωση του Παραρτήματος είναι υποχρεωτική.

 

Προσέξτε τα παρακάτω σημεία!

 

α.      Πριν υποβάλλετε γνωστοποίηση, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάγεστε σε μία από τις περιπτώσεις του αρ. 7A του Ν. 2472/1997 στις οποίες ο υπεύθυνος επεξεργασίας εξαιρείται από την υποχρέωση γνωστοποίησης και λήψης άδειας.
Η Αρχή μπορεί να απορρίπτει γνωστοποιήσεις που δεν απαιτούνται σύμφωνα με τον Ν. 2472/1997.

 

β.      Σε περίπτωση που έχετε ήδη υποβάλλει αρχική γνωστοποίηση και θέλετε να γνωστοποιήσετε έναν νέο σκοπό επεξεργασίας, συμπληρώστε μόνο το νέο Έντυπο 2, αναφέροντας σε ένα συνοδευτικό έγγραφο σας τον αριθμό πρωτοκόλλου της αρχικής σας γνωστοποίησης ή τον αριθμό υπόθεσης.

 

γ.      Σε περίπτωση που έχετε ήδη υποβάλλει αρχική γνωστοποίηση και θέλετε να γνωστοποιήσετε συμπληρωματικά στοιχεία ή αλλαγές στα στοιχεία που έχουν αρχικά γνωστοποιηθεί, υποβάλλετε ένα απλό έγγραφο με τα παραπάνω στοιχεία, αναφέροντας τον αρ. πρωτοκόλλου της αρχικής γνωστοποίησης ή τον αριθμό υπόθεσης (δηλαδή δεν χρειάζεται να υποβάλλετε εκ νέου τα Έντυπα 1 και 2).

 

 

2. Πώς μπορώ να υποβάλω μια γνωστοποίηση - αίτηση για άδεια;

 

α. Ηλεκτρονική υποβολή γνωστοποίησης

 

Μπορείτε να εγγραφείτε ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας  στο site της Αρχής (Πάνω δεξιά: Εγγραφή – είσοδος μελών) και να υποβάλλετε ηλεκτρονικά την γνωστοποίηση ή αίτηση για άδεια σας. Ο τρόπος αυτός σας δίνει την δυνατότητα να ενημερώνεστε για τα στάδια εξέλιξης της υπόθεσης σας, καθώς και να στέλνετε ή/και να λαμβάνετε όλα τα σχετικά έγγραφα στον δικό σας προσωπικό χώρο στο site της Αρχής. 

Μάθετε περισσότερα για τις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Αρχής.

 

 

β. Φυσική υποβολή - Υποβολή με ταχυδρομείο/φαξ/email

 

Μπορείτε να κατεβάσετε τα έντυπα γνωστοποίησης από τα links που ακολουθούν, να τα συμπληρώσετε και να τα αποστείλετε στην Αρχή ταχυδρομικώς, με φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή ακόμα και αυτοπροσώπως στα γραφεία της (ώρες υποδοχής κοινού 09:00 – 13:00 - δείτε Στοιχεία Επικοινωνίας).

 

Τήρηση αρχείου:

Έντυπο 1

Έντυπο 2

Παράρτημα (για το Έντυπο 2)

Κατεβάστε τις Οδηγίες για τη συμπλήρωση των εντύπων γνωστοποίησης (περιέχει τη λίστα σκοπών επεξεργασίας)

 

Κατεβάστε όλα τα Έντυπα γνωστοποίησης (συμπιεσμένο αρχείο zip, περιέχει έντυπα για γνωστοποίηση τήρησης αρχείου, διαβίβασης, διασύνδεσης και κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης) 

 

 

Δείτε περισσότερες οδηγίες για υποβολή γνωστοποίησης:    Διαβίβασης    Διασύνδεσης   Κλειστού κυκλώματος

Μάθετε για τις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Αρχής.