Εγγραφή - Είσοδος μελών
Username:
Password
 
Αποφάσεις
 
Συχνές ερωτήσεις
 
Θεματικές ενότητες
 
Σημαντικά αρχεία
 
 
Μικροί Πολίτες
 
Ασφάλεια
 
 

1. Κοινή Αρχή Ελέγχου Σένγκεν

http://schengen.consilium.europa.eu/about.aspx?lang=el

Η Αρχή συμμετέχει με δύο τακτικά και δύο αναπληρωματικά μέλη στην Κοινή Αρχή Ελέγχου (ΚΑΕ) Σένγκεν η οποία συνεδριάζει στην έδρα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Η ΚΑΕ Σένγκεν δημιουργήθηκε βάσει του άρθρου 115 της Σύμβασης Εφαρμογής της Συνθήκης Σένγκεν με αρμοδιότητα τον έλεγχο της τεχνικής υπηρεσίας υποστηρίξεως του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν και τη διερεύνηση ζητημάτων εφαρμογής ή ερμηνείας που μπορούν να τεθούν κατά τη λειτουργία του Συστήματος αυτού.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με θέματα Σένγκεν πατήστε εδώ

2. Κοινή Εποπτική Αρχή Ελέγχου Ευρωπόλ

http://europoljsb.consilium.europa.eu/about.aspx?lang=el

Η Ευρωπόλ είναι ο οργανισμός που ιδρύθηκε για να συνδράμει τα κράτη μέλη της ΕΕ στην πρόληψη και καταπολέμηση σοβαρών μορφών διεθνούς εγκληματικότητας, μόνο στην περίπτωση που η συγκεκριμένη εγκληματική πράξη συνδέεται με δομή οργανωμένου εγκλήματος και θίγει δύο τουλάχιστον κράτη μέλη. Σε πρακτικό επίπεδο, κύριο καθήκον της Ευρωπόλ είναι η διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και η παροχή αναλυτικών υπηρεσιών εμπειρογνωμοσύνης. Δεδομένου ότι η Ευρωπόλ χειρίζεται μεγάλο όγκο ευαίσθητων πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα, η σύμβαση Ευρωπόλ περιέχει διάφορες διατάξεις που απαιτούν από αυτήν να λαμβάνει υπόψη τα δικαιώματα του ατόμου όταν κάνει χρήση των πληροφοριών αυτών. Η σύμβαση προβλέπει επίσης την ίδρυση της Κοινής Εποπτικής Αρχής − μιας ανεξάρτητης αρχής επιφορτισμένης με τη διασφάλιση της συμμόρφωσης της Ευρωπόλ προς τις βασικές αρχές της προστασίας δεδομένων. Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων εκπροσωπείται στην Κοινή Εποπτική Αρχή (ΚΕΑ) για την Ευρωπόλ, όπως επίσης στην Κοινή Εποπτική Αρχή για τα Τελωνεία που συνεδριάζουν στην έδρα του Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, με δύο τακτικά και δύο αναπληρωματικά μέλη. Εκπροσωπείται επίσης στην Επιτροπή Προσφυγών που λειτουργεί στο πλαίσιο της ΚΕΑ Ευρωπόλ με ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό μέλος.

Σύμβαση Ευρωπόλ και τα δικαιώματα του πολίτη

3. Ομάδα του άρθρου 29 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/index_en.htm

Η "Ομάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα", γνωστή και ως "Ομάδα του Άρθρου 29", συστήθηκε δυνάμει του άρθρου 29 της Οδηγίας 95/46/ΕΚ για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Η Ομάδα έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα ως προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά είναι ανεξάρτητη ως προς αυτήν. Απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο των Αρχών Προστασίας Δεδομένων κάθε κράτους-μέλους και εξετάζει θέματα ιδιαίτερης βαρύτητας ή θέματα που παρουσιάζουν ειδικότερο ενδιαφέρον σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και εμπίπτουν στον πρώτο πυλώνα της ΕΕ. Η εξέταση των θεμάτων γίνεται είτε μετά από αίτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είτε με πρόταση των μελών της Ομάδας. Η Ομάδα εκδίδει γνωμοδοτήσεις και κείμενα εργασίας.

Δείτε λίστα των γνωμοδοτήσεων της ομάδας αρ. 29


4. Ομάδα εργασίας της Ε.Ε. για την καταπολέμηση της αζήτησης ηλεκτρονικής επικοινωνίας (CNSA)

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/05/146&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en

Η ομάδα CNSA της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συγκροτήθηκε ως δίκτυο επαφής των αρμόδιων αρχών της Ευρώπης για την αζήτητη ηλεκτρονική επικοινωνία ή αλλιώς τα αυτόκλητα μηνύματα, γνωστά με τον όρο spam. Η Αρχή συμμετέχει στην ομάδα ως ο αρμόδιος για το spam φορέας στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον Ν. 3471/2006. Το CNSA συνέρχεται σε τακτικά διαστήματα, πραγματοποιεί ανταλλαγές βέλτιστων πρακτικών και συνεργάζεται διασυνοριακά σε θέματα επιβολής της νομοθεσίας. Το CNSA έχει επίσης καταρτίσει διαδικασία συνεργασίας για τη διασυνοριακή διεκπεραίωση των καταγγελιών που αφορούν αυτόκλητα μηνύματα. Το CNSA υποστηρίζει και συμμετέχει ως παρατηρητής στο σχέδιο δράσης του Λονδίνου (London Action Plan, LAP), το οποίο περιλαμβάνει αρχές επιβολής του νόμου για το spam από 20 χώρες, έχοντας, επίσης, θεσπίσει διαδικασία διασυνοριακής συνεργασίας.

Μάθετε περισσότερα για το Spam


5. Διεθνής ομάδα εργασίας του Βερολίνου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στις τηλεπικοινωνίες

http://www.datenschutz-berlin.de/content/europa-international/international-working-group-on-data-protection-in-telecommunications-iwgdpt

Η ομάδα εργασίας ιδρύθηκε το 1983 στο πλαίσιο του Διεθνούς Συνεδρίου των Επιτρόπων προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικότητας, ως πρωτοβουλία του Επιτρόπου προστασίας δεδομένων του Βερολίνου, ο οποίος και έκτοτε διευθύνει την ομάδα. Η ομάδα έχει από το 1983 υιοθετήσει ένα μεγάλο αριθμό συστάσεων (common positionsworking papers) με σκοπό να βελτιώσει την προστασία της ιδιωτικότητας στις τηλεπικοινωνίες. Μέλη της ομάδας είναι εκπρόσωποι όλων των Αρχών Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και άλλων φορέων εθνικών ή διεθνών οργανισμών και επιστημόνων από όλο τον κόσμο. Από τις αρχές του 1990 η ομάδα ασχολείται ιδιαίτερα με την προστασία των προσωπικών δεδομένων στο Διαδίκτυο. Οι συναντήσεις της ομάδας γίνονται δύο φορές τον χρόνο. Μερικά από τα θέματα που απασχολούν τον τελευταίο καιρό την ομάδα είναι οι μηχανές αναζήτησης (π.χ.Google), η διατήρηση των δεδομένων στη βάση Whois, τα RFID, τα συστήματα ηλεκτρονικών εισιτηρίων στα μέσα μαζικής συγκοινωνίας, η ψηφιακή τηλεόραση, κ.α.


6. Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

www.nchr.gr

Η ΕΕΔΑ αποτελεί συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας σε θέματα προστασίας και προώθησης των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Σκοπός της ΕΕΔΑ είναι η συνεχής επισήμανση σε όλα τα όργανα της Πολιτείας της ανάγκης αποτελεσματικής κατοχύρωσης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου όλων όσων διαβιούν στην ελληνική επικράτεια. Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εκπροσωπείται με ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό μέλος.


7. Ομάδα εργασίας για τη διαχείριση καταγγελιών

Η ομάδα αυτή αποτελεί ένα εσωτερικό φόρουμ συνεργασίας μεταξύ όλων των Αρχών Προστασίας Δεδομένων της Ε.Ε., με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με τον χειρισμό καταγγελιών και ερωτημάτων για την προστασία προσωπικών δεδομένων.  Οι συναντήσεις της ομάδας γίνονται δύο φορές τον χρόνο και διοργανώνονται από τα κράτη μέλη. Η Ελληνική Αρχή φιλοξένησε την συνάντηση της ομάδας τον Νοέμβριο του 2006.

 

8. ΚΑΕ Σένγκεν – Τελωνεία

Η Κoιvή Ελεγκτική Αρχή έχει ως έργο, τηρoυμέvωv των διατάξεων της Σύμβασης της σχετικής με τη χρήση της πληρoφoρικής στov τελωνειακό τoμέα και της σύμβασης του Στρασβoύργoυ του 1981, λαμβαvoμέvης δε υπ' όψη της σύστασης R (87) 15 της επιτροπής Υπoυργώv του Συμβoυλίoυ της Ευρώπης, της 17ης Σεπτεμβρίου 1987, vα ελέγχει κατά πόσov παραβιάζovται τα δικαιώματα των προσώπων κατά την αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση δεδομένων, τα οποία έχουν εισαχθεί στο ΤΠΣ (Τελωνειακό Πληροφοριακό Σύστημα). Η Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων συμμετέχει με δύο τακτικά και δύο αναπληρωματικά μέλη στη σχετική ομάδα.


9. Αξιολόγηση Σένγκεν

Με τη με αρ. SCH/Com-ex (98) 26 def./16-9-1998 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Schengen, δημιουργήθηκε η Επιτροπή Αξιολόγησης Schengen με σκοπό την αξιολόγηση των κρατών-μελών και των υποψηφίων κρατών προκειμένου να διαπιστωθεί αν τηρούνται οι προϋποθέσεις εφαρμογής της Σύμβασης Εφαρμογής της Συνθήκης Schengen (ΣΕΣ), να καταγραφούν πιθανά προβλήματα και να προταθούν λύσεις. Στο πλαίσιο της επιτροπής αυτής συγκροτήθηκε η Ομάδα Εργασίας Αξιολόγησης Schengen, η οποία έχει ως αρμοδιότητα τη διενέργεια επισκέψεων και ελέγχων στα υπό αξιολόγηση κράτη. Οι έλεγχοι ανατίθενται σε Ομάδες Ελέγχου, εξειδικευμένες κατά τομείς και αποτελούμενες από ειδικούς εμπειρογνώμονες των αρμόδιων υπηρεσιών των κρατών-μελών, οι οποίοι συνεπικουρούνται από εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Μετά τον έλεγχο συντάσσεται πόρισμα που κοινοποιείται στην Ομάδα Εργασίας. Με βάση τα πορίσματα των επιμέρους Ομάδων Ελέγχου, η Ομάδα Εργασίας συντάσσει την τελική Έκθεση Αξιολόγησης για το κράτος-μέλος, την οποία υποβάλλει στην Επιτροπή Αξιολόγησης και στο Συμβούλιο. Στο πλαίσιο της παραπάνω διαδικασίας, η Ομάδα Εργασίας Αξιολόγησης Schengen έχει συστήσει Ομάδες Ελέγχου στους παρακάτω τομείς:

1) Έλεγχος χερσαίων συνόρων

2) Έλεγχος θαλασσίων συνόρων

3) Έλεγχος εναερίων συνόρων

4) Αστυνομική συνεργασία

5) Θεωρήσεις & προξενική συνεργασία

6) SIS – SIRENE http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=1157&lang=el

7) Προστασία Δεδομένων Στις ομάδες αυτές μετέχουν εμπειρογνώμονες από το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και την Αρχή Προστασίας Δεδομένων κάθε κράτους-μέλους. Η ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων συμμετέχει στην Ομάδα Ελέγχου που αφορά την Προστασία Δεδομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με θέματα Σένγκεν πατήστε εδώ


10. Εαρινή Σύνοδος Επιτρόπων Ευρωπαϊκών Αρχών Προστασίας Δεδομένων

Τον Απρίλιο κάθε έτους λαμβάνει χώρα η Εαρινή Σύνοδος των Ευρωπαϊκών Αρχών Προστασίας Δεδομένων, στην οποία συμμετέχουν οι Αρχές των κρατών μελών της ΕΕ αλλά και των λοιπών κρατών της Ευρώπης. Οι Εαρινές Σύνοδοι έχουν χαρακτήρα κλειστών συνεδρίων με θεματικές ενότητες σε σημαντικά ζητήματα, όπου παρουσιάζονται οι κεντρικές εισηγήσεις και ακολούθως οι αντιπροσωπείες παρουσιάζουν τις εξελίξεις στη δική τους χώρα ή κάνουν παρεμβάσεις επί ειδικότερων θεμάτων.


11. Διεθνής Σύνοδος των Αρχών και των Επιτρόπων Προστασίας Δεδομένων

Κάθε φθινόπωρο λαμβάνει χώρα η Διεθνής Σύνοδος των Αρχών και των Επιτρόπων Προστασίας Δεδομένων. Στη Σύνοδο έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι Αρχές, οι Επίτροποι καθώς και οι λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες για την προστασία δεδομένων όλων των κρατών του κόσμου. Τη διοργάνωση της εκάστοτε συνόδου αναλαμβάνει η Αρχή της χώρας που εκλέγεται, ανάλογα με τις κατατεθειμένες υποψηφιότητες, κατά τη διάρκεια των εργασιών της Συνόδου του προηγούμενου έτους. Οι Διεθνείς Σύνοδοι περιλαμβάνουν δύο μέρη: (α) την ανοικτή Σύνοδο, που έχει μορφή διεθνούς συνεδρίου και στην οποία μετέχουν εκτός των επίσημων εθνικών φορέων προστασίας δεδομένων και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα και της επιστημονικής κοινότητας και (β) την κλειστή Σύνοδο, στην οποία μετέχουν μόνο οι Επίτροποι ή οι Αρχές Προστασίας Δεδομένων και κατά τη διάρκεια της οποίας συζητούνται επίκαιρα ζητήματα προστασίας δεδομένων και συνήθως υιοθετούνται διακηρύξεις επί των ζητημάτων αυτών. Η Διεθνής Σύνοδος του έτους 2007 πραγματοποιήθηκε στο Μόντρεαλ του Καναδά στις 25-28.9.2007. Μάθετε περισσότερα: http://www.privacyconference2007.gc.ca/

 

12. Working Party on Police and Justice (WPPJ)

Το Working Party on Police and Justice (WPPJ) αποτελεί μία ομάδα εργασίας της Συνδιάσκεψης των Ευρωπαϊκών Αρχών Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Την πρωτοβουλία για τη δημιουργία της είχε η Γαλλική Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (CNIL), η οποία στις αρχές της δεκαετίας του 1990 θεώρησε σκόπιμη τη δημιουργία μίας ευρείας ευρωπαϊκής ομάδας εργασίας (που τότε ονομάστηκε Police Working Party - PWP) για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα της δικαστικής και αστυνομικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις (3ος πυλώνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Στην τελευταία Συνδιάσκεψη των Ευρωπαϊκών Αρχών Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, που πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο το Μάιο του 2007, η διαπίστωση ότι οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο του 3ου πυλώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτούν την ιδιαίτερη προσοχή των Αρχών Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, οδήγησε στην αλλαγή της οργάνωσης του WPPJ (εκλογή, θητεία Προέδρου και Αντιπροέδρου, οργάνωση Γραμματείας, δράσεις που επιτρέπεται να αναληφθούν) το οποίο έχει την εντολή να ασχοληθεί με όλα τα ζητήματα προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αναφύονται στο πλαίσιο του 3ου πυλώνα της ΕΕ και ιδιαίτερα με τα βιομετρικά συστήματα, την αρχή της διαθεσιμότητας καθώς και με τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πλαισίου για τον έλεγχο των αστυνομικών αρχείων. Το σχέδιο της απόφασης – πλαισίου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα της δικαστικής και αστυνομικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, όπως παρουσιάστηκε από την Γερμανική Προεδρία (το Μάρτιο του 2007), προβλέπει, βέβαια, τη θεσμοθέτηση μία Κοινής Αρχής Ελέγχου (παρόμοιας με την Κοινή Αρχή Ελέγχου της Ευροπώλ και του Σένγκεν), η οποία θα επιβλέπει και θα εγγυάται την εφαρμογή των κανόνων επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων στα ζητήματα του 3ου πυλώνα. Η προοπτική της δημιουργίας ενός θεσμοθετημένου οργάνου με τις προαναφερθείσες αρμοδιότητες θα αποτελούσε σίγουρα θετική εξέλιξη για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Μέχρι, εντούτοις, μία τέτοια εξέλιξη να λάβει χώρα, το WPPJ, έστω και μη θεσμοθετημένο από την ΕΕ, έχει αναλάβει το βάρος της προστασίας των προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο του 3ου πυλώνα της ΕΕ.

13. Εθνικό Συμβούλιο Ηλεκτρονικώς Επιχειρείν

Η σύσταση του Εθνικού Συμβουλίου Ηλεκτρονικώς Επιχειρείν προβλέπεται από το Ν.3377/05 άρθρο 18. Σύμφωνα με το νόμο το Ε.Σ.Η.Ε, το οποίο αποτελεί συμβουλευτικό όργανο του Υπουργού Ανάπτυξης, εισηγείται προς τον Υπουργό Ανάπτυξης τις προτάσεις του:

  • για το σχεδιασμό της εθνικής στρατηγικής στον τομέα του ηλεκτρονικώς επιχειρείν, την τεχνολογική ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων στον τομέα αυτόν και αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους,
  • για την εμπέδωση πνεύματος εμπιστοσύνης του καταναλωτή κατά τις συναλλαγές του ηλεκτρονικού εμπορίου,
  • για τη δημιουργία και ενημέρωση ενός πλαισίου ηλεκτρονικών συναλλαγών και υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, με τα κριτήρια του οποίου καθορίζονται αυτές που αποδοκιμάζονται από το δίκαιο και την κοινωνία.
  • Επιπλέον στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του είναι:
  • η παρακολούθηση της εξέλιξης της σχετικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας και η υποβολή σχετικών προτάσεων.

Το Ε.Σ.Η.Ε συγκροτείται από 30 μέλη, ένα εκ των οποίων είναι εκπρόσωπος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η θητεία τους είναι διετής και μπορεί να ανανεωθεί, μια ή περισσότερες φορές, για ίσο χρόνο.


14. Επιτροπή παρακολούθησης Ε.Π Κοινωνία της Πληροφορίας

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. "ΚτΠ" είναι μία από τις διαχειριστικές αρχές των 25 Προγραμμάτων (Τομεακών και Περιφερειακών) του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (2000-2006) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Έργο της ΕΥΔ Ε.Π. "ΚτΠ" είναι η διασφάλιση της αποτελεσματικότητας, καθώς και ο έλεγχος της νομιμότητας και κανονικότητας της διαχείρισης και εφαρμογής του αντίστοιχου Επιχειρησιακού Προγράμματος. Η Επιτροπή Παρακολούθησης ΚΠΣ εφαρμόζει τις αποφάσεις της όπως της διαβιβάζονται μέσω της Διαχειριστικής Αρχής του ΚΠΣ. Στην Επιτροπή συμμετέχει εκπρόσωπος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.


 

Μάθετε περισσότερα για την ΑΠΔΠΧ: Προφίλ  Αποστολή   Οργάνωση   Αρμοδιότητες