Εγγραφή - Είσοδος μελών
Username:
Password
Θεματικές Ενότητες>> Προώθηση Προϊόντων και Υπηρεσιών>> Εισαγωγή>> Πολιτική επικοινωνία
 
Αποφάσεις
 
Συχνές ερωτήσεις
 
Θεματικές ενότητες
 
Σημαντικά αρχεία
 
 
Μικροί Πολίτες
 
Ασφάλεια
 
 

Πολιτική Επικοινωνία

Το 2010 η Αρχή εξέδωσε την οδηγία 1/2010 για την «επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς της πολιτικής επικοινωνίας».

Η οδηγία αντανακλά τη σημερινή αντίληψη της Αρχής αναφορικά με τις ενέργειες απευθείας προώθησης με βάση τις πιο πρόσφατες τροποποιήσεις στο ευρωπαϊκό και ελληνικό νομικό πλαίσιο. Έχει εφαρμογή στην απευθείας προώθηση με ταχυδρομείο και με ηλεκτρονικά μέσα. Λόγω της πρόσφατης ρύθμισης, οι κανόνες που θεσπίζονται σε σχέση με τις νόμιμες πηγές πληροφόρησης, εκτός από τον εκλογικό κατάλογο, μπορεί να έχουν εφαρμογή στην απευθείας εμπορική προώθηση γενικότερα.

Κατ’ αρχάς, η οδηγία αναφέρει ότι η πολιτική επικοινωνία είναι μια νόμιμη δραστηριότητα για τη λειτουργία των πολιτικών κομμάτων και της δημοκρατίας. Εντάσσεται, ωστόσο, στο πνεύμα της απευθείας εμπορικής προώθησης και επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις που άπτονται της ορθής ισορροπίας ανάμεσα στο έννομο συμφέρον των πολιτικών κομμάτων εντός της δημοκρατικής κοινωνίας και στο δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. Βάσει των κανόνων που εφαρμόζονται στην απευθείας εμπορική προώθηση, η οδηγία διακρίνει αυτή που διεξάγεται μέσω ταχυδρομείου και εκείνη που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά μέσα.

Σχετικά με την υποχρέωση ενημέρωσης, η οδηγία αναφέρει ότι α) περιλαμβάνει ενημέρωση και για τις πηγές των δεδομένων και β) η ενημέρωση πρέπει να γίνεται τη στιγμή της συλλογής των δεδομένων, εάν αυτά συλλέγονται με τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, αλλιώς κατά την πρώτη επικοινωνία με το υποκείμενο των δεδομένων.

α) Για την απευθείας εμπορική προώθηση μέσω ταχυδρομείου η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επιτρέπεται με τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων ή υπό την προϋπόθεση ότι τα προσωπικά δεδομένα προέρχονται από νόμιμη πηγή και ο σκοπός της αρχικής επεξεργασίας τους είναι συμβατός με το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας. Νόμιμες πηγές θεωρούνται οι εξής: α) οι δημόσιοι κατάλογοι (π.χ. οι τηλεφωνικοί κατάλογοι του ΟΤΕ, οι επαγγελματικοί κατάλογοι όπως ο Χρυσός Οδηγός, οι κατάλογοι εμπορικών εκθέσεων ή το νέο γενικό εμπορικό μητρώο για εταιρείες και εμπόρους), β) τα μητρώα των επαγγελματικών επιμελητηρίων (δηλαδή επαγγελματικοί σύλλογοι, όπου προβλέπεται υποχρεωτική συμμετοχή των μελών τους όπως το Εμπορικό Επιμελητήριο, ο Δικηγορικός και ο Ιατρικός Σύλλογος, το Τεχνικό Επιμελητήριο) υπό την προϋπόθεση ότι ο ίδιος ο φορέας δεν θεωρεί αυτή την επεξεργασία ασύμβατη με το σκοπό της συμμετοχής στο μητρώο και τα μέλη, υποκείμενα των δεδομένων, έχουν ενημερωθεί εκ των προτέρων για τη διαβίβαση των δεδομένων τους για το σκοπό της απευθείας εμπορικής προώθησης και τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων τους και τους έχει δοθεί η δυνατότητα να εναντιωθούν σε αυτό το είδος διαβίβασης δεδομένων, (γ) οι εκλογικοί κατάλογοι αποτελούν νόμιμη πηγή σύμφωνα με την εκλογική νομοθεσία και υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα καταστρέφονται μέσα σε τρεις μήνες από τη λήξη της εκλογικής περιόδου.

Τα ευαίσθητα δεδομένα (π.χ. πολιτικά φρονήματα) μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό της πολιτικής επικοινωνίας που διεξάγεται μέσω ταχυδρομείου από τα πολιτικά κόμματα όσον αφορά τα μέλη τους. Σε αυτή την περίπτωση η συγκατάθεση στοιχειοθετείται από την υποβολή αίτησης για να γίνει κάποιος μέλος κόμματος. Σε περίπτωση, ωστόσο, που ένα μέλος (όπως ένας υποψήφιος σε εκλογές) ζητά τα δεδομένα άλλων μελών, το πολιτικό κόμμα επιτρέπεται να διαβιβάσει τα δεδομένα αυτά μόνο εάν το καταστατικό του κόμματος προβλέπει τη συγκεκριμένη χρήση δεδομένων ή μετά από προηγούμενη συγκατάθεση των μελών. Επίσης, τα δεδομένα ενός ατόμου μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για αυτό το σκοπό εάν το άτομο έχει δηλώσει δημοσίως την υποστήριξή του, για παράδειγμα, στο πολιτικό κόμμα ή στον υποψήφιο. Για την επεξεργασία των ευαίσθητων δεδομένων απαιτείται προηγούμενη άδεια της Αρχής σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 του ν. 2472/97. Δεν απαιτείται άδεια εάν τα δεδομένα χρησιμοποιούνται από τα πολιτικά κόμματα και δεν διαβιβάζονται σε τρίτα πρόσωπα σύμφωνα με το άρθρο 7Α παρ. 1γ του ν. 2472/1997.

Όσον αφορά το δικαίωμα αντίρρησης, η Αρχή ζητά από τους υπεύθυνους επεξεργασίας να καταχωρίσουν προσεκτικά τα υποκείμενα των δεδομένων που έχουν δηλώσει ότι δεν επιθυμούν τα στοιχεία τους να αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας για προωθητικούς σκοπούς. Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας συμβουλεύονται επίσης το μητρώο του άρθρου 13 παρ. 3 ν. 2472/1997 που τηρεί η Αρχή, εκτός εάν τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δώσει τη συγκατάθεσή τους για αυτή την επεξεργασία ή, στην περίπτωση των δεδομένων που τηρούνται από τα Επιμελητήρια, έχει δοθεί στο υποκείμενο το δικαίωμα αντίρρησης.

β) Για την πολιτική επικοινωνία με χρήση ηλεκτρονικών μέσων η οδηγία αναφέρει ότι οι υπεύθυνοι επεξεργασίας πρέπει να λαμβάνουν προηγούμενη συγκατάθεση. Όπως ορίζεται στο άρθρο 5 παρ. 3 του ν. 3471/2006, η συγκατάθεση πρέπει να παρέχεται είτε γραπτώς είτε με ηλεκτρονικά μέσα. Υπάρχει μόνο μία εξαίρεση στον προαναφερθέντα κανόνα όταν: i) o υπεύθυνος επεξεργασίας έχει αντλήσει τα προσωπικά δεδομένα που χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία στο πλαίσιο προηγούμενης επαφής με το υποκείμενο των δεδομένων για παρόμοιους σκοπούς (π.χ. κοινωνικές ή πολιτικές δραστηριότητες), ενώ μόνο η προηγούμενη επαγγελματική σχέση δεν θεωρείται ως τέτοια, και ταυτόχρονα ii) παρέχεται στο υποκείμενο των δεδομένων η δυνατότητα να εναντιώνεται («opt out») εύκολα σε κάθε επικοινωνία.

Σημειώνεται ότι μετά την τροποποίηση του άρθρου 11 παρ. 1 του ελληνικού νόμου 3471/2006 από τον ν. 3917/2011, η οδηγία πρόκειται να επικαιροποιηθεί, όσον αφορά την περίπτωση των τηλεφωνικών κλήσεων που γίνονται με ανθρώπινη παρέμβαση, όπου ισχύουν όσα παρουσιάζονται στη σχετική ενότητα.

Εισαγωγή