Εγγραφή - Είσοδος μελών
Username:
Password
Θεματικές Ενότητες>> Συστήματα Βιντεοεπιτήρησης>> Εισαγωγή
 
Αποφάσεις
 
Συχνές ερωτήσεις
 
Θεματικές ενότητες
 
Σημαντικά αρχεία
 
 
Μικροί Πολίτες
 
Ασφάλεια
 
 

Θεματική ενότητα: Συστήματα βιντεοεπιτήρησης

Εισαγωγή


Επισημαίνεται ότι οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στην παρούσα σελίδα είναι μερικώς επικαιροποιημένες με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.


Γενικά

Η χρήση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης σε κτίρια αλλά και υπαίθριους χώρους, τόσο από δημόσιους φορείς όσο και από ιδιώτες, είναι πλέον ιδιαίτερα εκτεταμένη: για παράδειγμα τράπεζες, ξενοδοχεία, εμπορικά καταστήματα, κ.λπ., τοποθετούν συστήματα βιντεοεπιτήρησης με σκοπό να προστατεύουν τους πελάτες, το προσωπικό τους αλλά και τις εγκαταστάσεις τους.

Η βιντεοεπιτήρηση αποτελεί αναμφίβολα ένα μέτρο πρόληψης, ιδιαίτερα αν εφαρμοστεί με σωστή σχεδίαση. Από την άλλη όμως πλευρά, επιδρά στη συμπεριφορά των προσώπων, καθώς κάποιος που γνωρίζει ότι παρακολουθείται ενδέχεται να προσαρμόζει τη συμπεριφορά του, μπορεί ακόμα και να υπόκειται σε ψυχολογική πίεση.

Είναι λοιπόν αναγκαίο, για τη διασφάλιση του θεμελιώδους δικαιώματος της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής, να γίνεται σωστή και όχι καταχρηστική λειτουργία των ανωτέρω συστημάτων: με άλλα λόγια, τα συστήματα αυτά πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο και μόνο όταν ο επιδιωκόμενος σκοπός δεν μπορεί να επιτευχθεί με ηπιότερα μέσα (αρχή της αναλογικότητας).

Η Αρχή έχει δεχτεί τα τελευταία χρόνια σημαντικό αριθμό ερωτημάτων και καταγγελιών σχετικά με τη νομιμότητα λειτουργίας συστημάτων βιντεοεπιτήρησης και έχει εξετάσει πολλές περιπτώσεις λειτουργίας τους.


Τι εννοούμε με τον όρο συστήματα βιντεοεπιτήρησης

Συστήματα βιντεοεπιτήρησης ονομάζονται τα συστήματα εκείνα που είναι μόνιμα εγκατεστημένα σε έναν χώρο και έχουν τη δυνατότητα λήψης ή/και μετάδοσης εικόνας ή και ήχου προς οθόνες προβολής ή μηχανήματα καταγραφής (όπου οι κάμερες μπορούν να συνδέονται με την οθόνη ή το μηχάνημα καταγραφής είτε απευθείας είτε μέσω δικτύου/διαδικτύου).

Η συνηθέστερη περίπτωση ενός συστήματος είναι το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης.

Εφόσον ένα σύστημα βιντεοεπιτήρησης λαμβάνει εικόνα από πρόσωπα (ανεξάρτητα αν το σύστημα είναι σε μόνιμη λειτουργία ή όχι), τότε συντελείται επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Σημειώνεται ιδιαίτερα ότι ακόμα και η απλή λήψη εικόνας, χωρίς καταγραφή, συνιστά επίσης επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.

Επισημαίνεται ότι δεν θεωρούνται συστήματα βιντεοεπιτήρησης οι κάμερες χειρός, φωτογραφικές μηχανές, συσκευές κινητού τηλεφώνου, καθώς και θυροτηλέφωνα/θυροτηλεοράσεις που ενεργοποιούνται κατόπιν ενέργειας του εισερχόμενου και δεν καταγράφουν: συνεπώς, το περιεχόμενο αυτής της ενότητας των συστημάτων βιντεοεπιτήρησης δεν καλύπτει τη φωτογράφιση/βιντεοσκόπηση που πραγματοποιείται με αυτά τα συστήματα.


Λειτουργία συστημάτων βιντεοεπιτήρησης για σκοπούς προστασίας προσώπων και αγαθών

Η Αρχή, προκειμένου να ρυθμίσει το ζήτημα της χρήσης συστημάτων βιντεοεπιτήρησης για σκοπούς προστασίας προσώπων και αγαθών, εξέδωσε την οδηγία 1/2011 (η οποία αντικατέστησε την παλαιότερη σχετική οδηγία 1122/2000), που αφορά στη λειτουργία των συστημάτων αυτών που τοποθετούνται από πάσης φύσεως δημόσιους φορείς ή φυσικά ή νομικά πρόσωπα σε χώρους που διαχειρίζονται.

Με την ίδια οδηγία επίσης ρυθμίζεται και η χρήση των συστημάτων βιντεοεπιτήρησης για τον σκοπό της παροχής υπηρεσιών υγείας (σε αυτήν την περίπτωση, που ουσιαστικά είναι ιδιαίτερη περίπτωση της προστασίας προσώπων, υπεύθυνοι μπορεί να είναι μόνο φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υγείας και δεσμεύονται από ειδικό επαγγελματικό απόρρητο - π.χ. γιατροί, νοσηλευτικό προσωπικό).

Κατά συνέπεια, με την οδηγία αυτή, μπορεί πλέον ο καθένας να γνωρίζει ποιες προϋποθέσεις πρέπει να τηρούνται προκειμένου να είναι νόμιμη η λειτουργία αυτών των συστημάτων που εγκαθίστανται για τους ανωτέρω σκοπούς.

Μετά τη θέση σε ισχύ του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679(ΓΚΠΔ) η εν λόγω οδηγία (και οι σχετικές αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις της Αρχής) αποτελούν τη βασική νομολογία που πρέπει να αξιοποιούν οι υπεύθυνοι επεξεργασίας για την αξιολόγηση της νόμιμης χρήσης ενός συστήματος βιντεοεπιτήρησης.

Σημειώνεται ρητά ότι η λειτουργία συστημάτων βιντεοεπιτήρησης για σκοπούς όπως παρακολούθηση εργαζομένων για έλεγχο/αξιολόγησή τους ή για σκοπούς εκπαίδευσής τους δεν επιτρέπεται.

Οποιοσδήποτε προτίθεται να προβεί σε εγκατάσταση συστήματος βιντεοεπιτήρησης για τους ανωτέρω νόμιμους σκοπούς, οφείλει να ανατρέξει στην οδηγία 1/2011 και να ενημερωθεί πλήρως:

α) για τις προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται για τις κάμερες που θα εγκαταστήσει (σε ποια σημεία επιτρέπεται να τοποθετηθούν και σε ποια όχι, τι εμβέλεια μπορούν να έχουν, τεχνικά χαρακτηριστικά, μέγιστος χρόνος τήρησης δεδομένων, κ.λπ.),

β) για τις λοιπές υποχρεώσεις του (τοποθέτηση ευδιάκριτων πινακίδων, ικανοποίηση δικαιωμάτων, κ.λπ.).

Επισημαίνεται ότι ο ΓΚΠΔ έχει επιφέρει αλλαγές, εισάγοντας πρόσθετες υποχρεώσεις στους υπεύθυνους επεξεργασίας για την ικανοποίηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων, οι οποίες δεν περιέχονται στην οδηγία.

Αντίστοιχα, οποιοσδήποτε θεωρεί ότι θίγεται από τη λειτουργία ενός συστήματος βιντεοεπιτήρησης, μπορεί επίσης να ανατρέξει στην ίδια οδηγία προκειμένου να ενημερωθεί, μεταξύ άλλων, και για τα δικαιώματά του.

Βασικά χαρακτηριστικά των προϋποθέσεων νόμιμης λειτουργίας συστημάτων βιντεοεπιτήρησης που τίθενται στην οδηγία 1/2011 περιγράφονται στη συνέχεια, στην ενότητα «Πληροφορίες για υπευθύνους επεξεργασίας».

Συστήματα Βιντεοεπιτήρησης