Εγγραφή - Είσοδος μελών
Username:
Password
Νομοθεσία>> Νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα>> Νομοθεσία για τα προσωπικά - Ελλάδα
 
Αποφάσεις
 
Συχνές ερωτήσεις
 
Θεματικές ενότητες
 
Σημαντικά αρχεία
 
 
Μικροί Πολίτες
 
Ασφάλεια
 
 

Νόμος 2472/1997

Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 Κατεβάστε το Ν. 2472/1997 εδώ (PDF Αρχείο)

(με ενσωματωμένες και τις τελευταίες τροποποιήσεις βάσει του Ν. 4139/2013)

Δείτε το Νόμο αναλυτικά εδώ

 


Νόμος 3471/2006

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του Ν. 2472/97.

(με ενσωματωμένες και τις τελευταίες τροποποιήσεις βάσει των Ν. 3783/2009, Ν. 3917/2011 και Ν. 4070/2012)

 Κατεβάστε το Ν. 3471/2006 εδώ


Νόμος 3783/2009

Ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισμού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και άλλες διατάξεις

 Κατεβάστε το Ν. 3783/2009 εδώ

 


Νόμος 3917/2011

Διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημόσιων δικτύων επικοινωνιών, χρήση συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώρους και συναφείς διατάξεις.

Κατεβάστε το Ν. 3917/2011 εδώ

(με ενσωματωμένες και τις τελευταίες τροποποιήσεις βάσει των Ν.3994/2011 και Ν.4139/2013)


Νόμος 4070/2012

Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις.

 Κατεβάστε το Ν. 4070/2012 εδώ

 


Κανονιστικές πράξεις της ΑΠΔΠΧ

Ενημέρωση υποκειμένων επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δια του τύπου (ΦΕΚ Β' 1250/1998)

408/1998

Ενημέρωση υποκειμένου των δεδομένων κατ΄ άρθρο 11 ν. 2472/1999 (ΦΕΚ Β' 555/1999)

1/1999

Καθορισμός των παραβόλων (σε ευρώ) για τις χορηγούμενες από την Αρχή άδειες συλλογής και επεξεργασιας ευαίσθητων δεδομένων και διασύνδεσης αρχείων            (ΦΕΚ Β' 1345/2001)

121/2001

Ορισμός ύψους χρηματικού ποσού για την άσκηση από το υποκείμενο των δεδομένων δικαιωμάτων πρόσβασης και αντίρρησης (ΦΕΚ Β' 1345/2001)

122/2001

Προϋποθέσεις τήρησης αρχείου από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.(πρώην υπ΄αριθμ. 109/31-3-1999) (ΦΕΚ Β' 684/2004)

24/2004

Κανόνες κατηγοριοποίησης της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. (βλ. και άρθρο 40 ν. 3259/2004 για τα αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, με ενσωματωμένες τις τροποποιήσεις βάσει του άρθρου 70 ν. 3746/2009 και του άρθρου 4 ν. 3816/2010) (ΦΕΚ Β' 684/2004)

25/2004

Όροι για την νόμιμη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς της άμεσης εμπορίας ή διαφήμισης και της διαπίστωσης πιστοληπτικής ικανότητας (πρώην υπ΄αριθμ. 050/20-1-2000)(ΦΕΚ Β' 684/2004)

 26/2004

Χειρισμός παλαιότερων εκκρεμών υποθέσεων και υποθέσεων που κρίνεται ότι πρέπει να τεθούν στο αρχείο

 1367/2017


Κοινές πράξεις της ΑΠΔΠΧ με άλλες Αρχές

Κοινή Πράξη της ΑΠΔΠΧ και της ΑΔΑΕ ως προς τις υποχρεώσεις των παρόχων για την προστασία και ασφάλεια των δεδομένων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 3917/2011

ΦΕΚ Β` 3433/31.12.2013

 


Προεδρικά Διατάγματα

Π.Δ. 28 - Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία

ΦΕΚ Α’ 34/23.03.2015Νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα