Εγγραφή - Είσοδος μελών
Username:
Password
Νομοθεσία>> Άλλη σχετική Νομοθεσία>> Σχετική Νομοθεσία - Ευρώπη
 
Αποφάσεις
 
Συχνές ερωτήσεις
 
Θεματικές ενότητες
 
Σημαντικά αρχεία
 
 
Μικροί Πολίτες
 
Ασφάλεια
 
 

Ευρωπαϊκή Ένωση - Οδηγίες

 Οδηγία 1999/93/ΕΚ  (PDF αρχείο)

 Οδηγία για τις ηλεκτρονικές υπογραφές

 Οδηγία 2000/31/ΕΚ (PDF αρχείο)

 Οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο

 Οδηγία 2001/29/ΕΚ (PDF αρχείο)

Οδηγία για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας

 Οδηγία 2006/24/ΕΚ (PDF αρχείο)

Οδηγία 2006/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2006 για τη διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία με την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημόσιων δικτύων επικοινωνιών και για την τροποποίηση της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ

 

Άλλη σχετική Νομοθεσία