Εγγραφή - Είσοδος μελών
Username:
Password
Θεματικές Ενότητες>> Φορολογικά>> Εισαγωγή
 
Αποφάσεις
 
Συχνές ερωτήσεις
 
Θεματικές ενότητες
 
Σημαντικά αρχεία
 
 
Μικροί Πολίτες
 
Ασφάλεια
 
 

Εισαγωγή

Η Αρχή δέχεται πληθώρα ερωτημάτων σχετικά με την πρόσβαση τρίτων σε στοιχεία φορολογικών δηλώσεων προσώπων με τα οποία βρίσκονται σε δικαστική αντιμαχία. Στις περισσότερες περιπτώσεις, απευθυνόμενοι στις κατά τόπους εφορίες πληροφορούνται ότι δεν μπορούν να λάβουν γνώση των φορολογικών στοιχείων τρίτων με την αιτιολογία ότι η γνωστοποίηση των στοιχείων αυτών αποτελεί ανακοίνωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Πράγματι, τα φορολογικά στοιχεία αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχ. α΄ του ν. 2472/1997. Η δε πρόσβαση σε αυτά ως μια μορφή επεξεργασίας, επιτρέπεται κατ’ αρχήν, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 2472/1997, όταν το υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει τη συγκατάθεσή του και κατ’ εξαίρεση όταν συντρέχει κάποια από τις βάσεις νομιμότητας της επεξεργασίας της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παραπάνω νόμου.

Εν τούτοις, αναφορικά με τα φορολογικά στοιχεία τυγχάνει εφαρμογής ο ειδικότερος νόμος 2238/1994, ήτοι ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ), ο οποίος εισάγει ειδικό απόρρητο για μια σειρά φορολογικών δεδομένων, με συνέπεια να αποκλείεται η εφαρμογή των διατάξεων του ν. 2472/1997 ως προς τα στοιχεία αυτά. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 85 παρ. 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994), οι φορολογικές δηλώσεις, τα φορολογικά στοιχεία καθώς και κάθε στοιχείο του φακέλου που έχει σχέση με τη φορολογία ή άπτεται αυτής είναι απόρρητα και δεν επιτρέπεται η γνωστοποίησή τους σε οποιονδήποτε άλλον εκτός από τον φορολογούμενο στον οποίο αυτά αφορούν. Ενώ, η παρ. 5 απαριθμεί αποκλειστικά ειδικές περιπτώσεις εξαιρέσεων από το φορολογικό απόρρητο.

Εξάλλου, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου, ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας συντάσσει κάθε έτος, με βάση τις δηλώσεις που του επιδίδονται, κατάλογο φορολογουμένων, ο οποίος περιέχει το ονοματεπώνυμο, τον τίτλο και τα λοιπά στοιχεία τους, το καθαρό εισόδημα από τις κατηγορίες Δ και Ζ, το συνολικό καθαρό εισόδημα το οποίο υπόκειται σε φορολογία καθώς και το φόρο που αναλογεί σε αυτό. Ο κατάλογος αυτός τοποθετείται σε πρόσφορη θέση στο κατάστημα της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας των δήμων ή κοινοτήτων όπου εδρεύει η δημόσια οικονομική υπηρεσία, ώστε να μπορεί να λαμβάνει γνώση αυτού οποιοσδήποτε. Επιτρέπεται η έκδοση καταλόγων των φορολογουμένων όλης της χώρας, καθώς και η δημοσίευσή τους στις εφημερίδες. Ο κατάλογος είναι διαθέσιμος στο διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Η πρόσβαση στον κατάλογο γίνεται κατόπιν ταυτοποίησης του χρήστη και περιορίζεται με βάση συγκεκριμένα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την πρόσβαση στον κατάλογο αυτόν.

Περαιτέρω στην παράγραφο 4 του ιδίου άρθρου προβλέπεται ότι «τα στοιχεία που αναφέρονται στους καταλόγους των φορολογουμένων δεν αποτελούν απόρρητο και ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας υποχρεούται να χορηγεί, ύστερα από αίτηση, βεβαίωση για τα στοιχεία αυτά σε οποιονδήποτε τρίτο ο οποίος έχει έννομο συμφέρον και το αποδεικνύει».

 Εκ των προαναφερθέντων συνάγεται ότι μόνο για τις περιπτώσεις των στοιχείων που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 85 του ΚΦΕ, οι οποίες δεν καλύπτονται από το φορολογικό απόρρητο και υπόκεινται στην προβλεπόμενη από την παρ. 4 του ιδίου άρθρου δημοσιότητα, δύναται να χορηγηθεί πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία τρίτου, εφόσον ο αιτών επικαλείται και αποδεικνύει έννομο συμφέρον, το οποίο και απευθύνεται στον οικείο έφορο, που είναι αρμόδιος να προβεί στην κρίση αυτή (με εφαρμογή του άρθρου 5 παρ. 2 στοιχ. ε΄ του ν. 2472/1997).

Ωστόσο, πρέπει να επισημανθεί ότι, εάν πρόκειται για πρόσβαση σε φορολογικά στοιχεία προσώπου μη ευρισκόμενου πλέον εν ζωή, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2472/1997.

Επισημαίνεται ότι οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στην παρούσα σελίδα δεν είναι ακόμη επικαιροποιημένες με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.

Φορολογικά